Bezumowne korzystanie z lokalu – eksmisja

Bezumowne korzystanie z lokalu – eksmisja

Gdy wynajmujący narusza postanowienia umowy najmu, a najemca odmawia opuszczenia lokalu, wynajmujący może wystosować do najemcy “wezwanie do usunięcia naruszenia lub do opuszczenia lokalu”. Najemca ma wtedy określoną liczbę dni na usunięcie naruszenia i wyprowadzenie się. Niedopełnienie tego obowiązku prowadzi do wszczęcia postępowania eksmisyjnego. Szczegółowe informacje na temat wypowiedzenia umowy za bezumowne korzystanie z lokalu można znaleźć w tabeli praw stanowych Nolo.

Właściciel lokalu nie może usunąć żywności lub artykułów spożywczych, które znajdują się w lokalu, ani naczyń przykrytych żywnością. Wynajmujący nie może również usunąć armatury ani wykładziny dywanowej. Co więcej, wynajmujący nie może zmusić najemcy do zapłacenia za jakiekolwiek szkody. Jeżeli najemca tego nie zrobi, sąd może wydać nakaz opuszczenia lokalu lub przywrócenia stanu poprzedniego. Sąd ma prawo wstrzymać eksmisję, jeżeli wynajmujący postąpił niedbale lub pod pretekstem przywrócenia stanu poprzedniego.

Wynajmujący może w każdej chwili odwołać proces eksmisji. Jeśli to zrobi, lokator powinien złożyć w sądzie “Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy”. Jeśli nie może złożyć tego wniosku, może zwrócić się o pomoc do agencji pomocy prawnej. Jeżeli jednak wynajmujący odmówi przywrócenia najemcy do pracy, jest on zobowiązany do przechowania całego mienia należącego do najemcy w ciągu trzech dni od wydania nakazu przywrócenia do pracy. Najemca jest odpowiedzialny za te wydatki oraz za wywiezienie mienia.

Jeśli najemca nie zapłaci wynajmującemu za nakaz eksmisji, wynajmujący może wręczyć mu 3-dniowe wypowiedzenie. Jest to niecodzienna taktyka, ale jest to powszechny sposób na uzyskanie terminu rozprawy sądowej w celu eksmisji lokatora. Należy pamiętać, że uiszczenie opłaty sądowej nie wstrzymuje eksmisji – daje jedynie czas na stawienie się w sądzie.

Oprócz pisemnego zawiadomienia o bezumownym korzystaniu z lokalu, prawo wynajmującego do wypowiedzenia umowy najmu podlega określonym wymogom. Wypowiedzenie musi być złożone w sposób zgodny z warunkami umowy najmu. Wynajmujący nie może wyeksmitować najemcy za bezumowne korzystanie z lokalu. Musi podać ważny powód wypowiedzenia umowy najmu.

Przejdź do:   Co to jest zniesienie współwłasności

Jeśli wynajmujący nie wręczy ważnego wypowiedzenia, najemca ma prawo odwołać się od tej decyzji. Wypowiedzenie eksmisji ma takie same konsekwencje prawne, jak naruszenie warunków umowy najmu. Wynajmujący nie może eksmitować lokatora tylko dlatego, że nie zapłacił on czynszu lub innych opłat. Dlatego też trzydniowe wypowiedzenie jest nielegalne. Sędzia nie może odrzucić sprawy, jeżeli wynajmujący nie złożył wystarczającego wypowiedzenia.

Chociaż wynajmujący mogą zakończyć umowę najmu z miesiąca na miesiąc za pisemnym wypowiedzeniem, nie mogą ograniczyć prawa najemcy do wezwania policji lub odmówienia zwrotu lokalu do czasu zapłacenia czynszu. Jeśli wynajmujący próbuje eksmitować najemcę, musi on przestrzegać warunków umowy najmu, aby zapobiec nielegalnemu zachowaniu. Podobnie, umowa najmu na czas określony musi być ściśle przestrzegana i musi pozwalać wynajmującemu na eksmisję najemcy za naruszenie warunków umowy.

Kiedy wynajmujący próbuje wyeksmitować najemcę na podstawie bezumownego korzystania z lokalu, musi zapewnić najemcy rozsądny termin na opuszczenie lokalu. W zależności od długości umowy najmu, wynajmujący nie może wyeksmitować najemcy tylko za naruszenie umowy najmu. Jeśli najemca nie przestrzega warunków umowy najmu, wynajmujący ma prawo go wyeksmitować.

Jeśli najemca nie przestrzega warunków umowy najmu, wynajmujący może go wyeksmitować bez rozprawy sądowej. Ponadto, wynajmujący nie może wykorzystać eksmisji jako podstawy do spóźnienia się z czynszem. Aby uzyskać orzeczenie o bezumownym korzystaniu, wynajmujący musi złożyć pozew w sądzie okręgowym lub sądzie pojednawczym. Jeżeli eksmisja nastąpiła z powodu naruszenia warunków umowy najmu, wynajmujący może pozwać najemcę o niezapłacony czynsz i zaległe opłaty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *