Dofinansowania z Unii Europejskiej na Fotowoltaikę

Dofinansowania z Unii Europejskiej na Fotowoltaikę

Przedstawiamy materiał opracowany na zlecenie naszewino.pl

Unia Europejska wspiera szeroki zakres projektów związanych z energią słoneczną, w tym fotowoltaikę. W niedawno zleconym przez UE badaniu SET for 2020 stwierdzono, że do 2020 roku Unia Europejska może pokryć do 12% swojego całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną, tworząc 1,4 miliona miejsc pracy i oszczędzając setki milionów ton emisji CO2. Finansowanie to będzie kluczowym elementem wysiłków UE na rzecz walki ze zmianami klimatu, przy jednoczesnym obniżeniu emisji i pobudzeniu gospodarki.

Komisja dostrzegła potencjał fotowoltaiki i przedstawiła komunikat w sprawie finansowania technologii niskoemisyjnych. Nie odzwierciedla on jednak w wystarczającym stopniu priorytetów przemysłu w zakresie badań i rozwoju ani nie uwzględnia niepewności związanych z modelem finansowania. Mimo że Komisja zaproponowała ambitny budżet dla inicjatywy branżowej Solar Europe, nie przedstawia wystarczających technicznych map drogowych dla rozwoju branży PV. Jest to znacząca przeszkoda dla Unii Europejskiej i europejskiego przemysłu odnawialnych źródeł energii.

Komisja Europejska dostrzegła potencjał technologii fotowoltaicznej, ale za bardzo koncentruje się na długoterminowych badaniach. Powinna skoncentrować swoje zasoby na przyspieszeniu rozwoju komercyjnych technologii fotowoltaicznych i promowaniu energii odnawialnych za pomocą innych instrumentów. Ponadto integracja PV ma kluczowe znaczenie i powinna stanowić część inicjatywy “Inteligentne Miasta”. Przyczyni się to do rozwoju samochodów elektrycznych i ekologicznych budynków. Inicjatywy te pomogą europejskiej branży PV konkurować w skali globalnej.

Komisja Europejska zwróciła również uwagę na potencjał technologii fotowoltaicznej, ale obecny wniosek nie odzwierciedla właściwie priorytetów przemysłu w zakresie badań i rozwoju i nie zawiera szczegółowej mapy drogowej technologii. Ponadto Komisja nie zajęła się w odpowiedni sposób kwestią niepewności finansowania w branży PV do 2020 roku. Zmusi to firmy z branży energetyki słonecznej i przedsiębiorstwa energetyczne do poszukiwania alternatywnych systemów finansowania. Dlatego UE musi przyjąć nowe strategie i zachęty, które będą sprzyjać wdrażaniu PV.

Przejdź do:   Jak działają Solary do grzania wody

Kilka krajów UE wyraziło obawy co do przyszłości programu. Chociaż zaproponowany przez Komisję Europejską budżet inicjatywy branżowej Solar Europe jest ambitny, nie uwzględnia on w odpowiedni sposób priorytetów branży. Ponadto finansowanie fotowoltaiki opiera się na koncepcji Feed-in tariff. Unia Europejska będzie nadal wspierać rozwój energetyki słonecznej. Jeśli jednak UE nie będzie tego robić, nie będzie miała środków niezbędnych do wspierania jej rozwoju.

Zaproponowany przez Komisję Europejską budżet inicjatywy jest ambitny, ale nie odzwierciedla priorytetów firm zajmujących się fotowoltaiką. Komisja powinna skupić się na rozwoju i promocji komercyjnych technologii fotowoltaicznych. Komisja powinna jednak skupić się na długoterminowych priorytetach badawczych państw członkowskich i zapewnieniu integracji PV w projektach unijnych. UE powinna także promować inicjatywy inteligentnych miast, aby rozwijać bardziej zrównoważoną energetykę i zwiększyć liczbę instalacji fotowoltaicznych.

Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie finansowania technologii niskoemisyjnych jest ważny zarówno dla firm z branży solarnej, jak i dla społeczeństwa europejskiego. Niestety, propozycja Komisji nie odzwierciedla w pełni priorytetów branży, ani nie odzwierciedla obaw specjalistów z branży fotowoltaicznej. Ponadto plan nie uwzględnia w odpowiedni sposób niepewności związanej z modelem finansowania projektów fotowoltaicznych. Nie odzwierciedla też potrzeb i aspiracji państw członkowskich wnoszących wkład.

Komisja Europejska zdaje sobie sprawę z ogromnego potencjału technologii fotowoltaicznej. Obecnie Komisja Europejska dysponuje ambitnym budżetem na inicjatywę branżową Solar Europe, ale obecne propozycje nie uwzględniają w odpowiedni sposób wyzwań stojących przed europejską branżą PV. Komisja Europejska uznała wprawdzie potrzebę większych inwestycji i finansowania, ale jej propozycja jest daleka od adekwatnej odpowiedzi na potrzeby branży PV.

Wiele krajów europejskich ma niewielkie doświadczenie z fotowoltaiką, ale UE ułatwiła im inwestowanie w tę technologię. Niedawny komunikat Komisji w sprawie finansowania technologii niskoemisyjnych ma wiele zalet, ale nadal musi uwzględniać problemy, z którymi borykają się państwa członkowskie. Jednymi z największych wyzwań dla europejskiej branży PV są niepewność związana z modelem finansowym oraz brak jasnych map drogowych w zakresie technologii.

Przejdź do:   Jak dbać o czyste powietrze - odnawialne źródła energii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *