Ile wynosi podatek dochodowy w Rumunii?

Ile wynosi podatek dochodowy w Rumunii?

W Rumunii obowiązują różne rodzaje stawek podatkowych. Stawka jednolita wynosi 16%. Organizacje non-profit, jednostki edukacyjne, kulty religijne i instytucje kredytowe muszą zapłacić podatek co roku do 25 lutego. Instytucje kredytowe muszą stosować kwartalny system płatności zaliczkowych. Osoby, które nie zarabiają dużo, nie płacą podatku w ogóle. Niemniej jednak jest kilka rzeczy, o których powinni oni wiedzieć, zanim zdecydują się na rozpoczęcie pracy w Rumunii.

Ten artykuł został przygotowany we współpracy z urodziny.info

Stawka ryczałtowa w wysokości 16%

Jedną z najważniejszych zachęt dla emigrantów do przeniesienia się do Rumunii jest niska stawka podatkowa w tym kraju. Rumuńskie stawki podatku dochodowego są stosunkowo niskie i wynoszą 16% dla osób fizycznych i 10% dla firm. Mniejsze firmy płacą niższe kwoty. Mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające jednego pracownika lub posiadające umowę o pracę na okres dłuższy niż 12 miesięcy płacą tylko 1% podatku. Firmy nie zatrudniające pracowników płacą 3%. Pracownicy mogą wpłacać składki na dobrowolny fundusz emerytalny lub prywatne ubezpieczenie zdrowotne zatwierdzone przez Rumuńską Komisję Nadzoru Finansowego. Ponadto wysokość takich składek jest ograniczona do 400 EUR rocznie.

Wprowadzenie podatku liniowego w Rumunii nie zrewolucjonizowało faktycznego obciążenia podatkowego większości Rumunów. W rzeczywistości obciążenie grupy osób o wysokich dochodach malało przez co najmniej dekadę przed wprowadzeniem podatku liniowego w Rumunii. Wynika to częściowo z faktu, że standardowe ulgi podatkowe odgrywają istotną rolę w określaniu progresywności systemu podatkowego. Ponadto porównanie wyników różnych systemów podatkowych i względnego znaczenia poszczególnych elementów może pomóc w określeniu nowatorstwa poszczególnych koncepcji polityki.

Dochód niepodlegający opodatkowaniu

Jeśli jesteś rezydentem Rumunii, masz prawo do odliczenia pewnych kwot podatku dochodowego od osób prawnych od swojego miesięcznego wynagrodzenia. Kwoty te odlicza się od miesięcznego dochodu brutto. Stawka podatku dochodowego od osób prawnych w Rumunii wynosi 16%. Niektóre przedsiębiorstwa podlegają jednak minimalnemu podatkowi w wysokości 5% swoich obrotów. Poniżej wymieniono różne rodzaje rumuńskich spółek handlowych:

Przejdź do:   Ile wynosi podatek dochodowy w Niemczech?

Miesięczne potrącenia są wymagane przez prawo w przypadku dochodów z pracy wypłacanych przez pracodawców rumuńskich. W przypadku dochodów z pracy wypłacanych przez pracodawców spoza Rumunii, podatnik musi złożyć miesięczne zeznanie podatkowe. Ponadto pracodawcy muszą przechowywać dokumentację dotyczącą wynagrodzeń pracowników przez okres do 50 lat, aby mieć pewność, że zapłacili odpowiednią kwotę podatku. W niektórych przypadkach pracodawcy mogą zawierać umowy pożyczki/premii, które zmniejszają kwotę należnego podatku dochodowego.

Podatek od przeniesienia własności

Główne pytanie, jakie należy zadać przy zakupie nieruchomości w Rumunii, brzmi: “Ile wynosi podatek od przeniesienia własności w Rumunii?”. W zależności od rodzaju nieruchomości i jej wartości, prawdopodobnie trzeba będzie zadeklarować władzom kwotę należnego podatku. Kwota ta zostanie potrącona z wartości transakcji, a podatek należy wpłacić 25. dnia miesiąca następującego po dacie potrącenia. Ponadto stawka podatkowa w Rumunii jest wyższa niż w wielu innych krajach europejskich.

Oprócz podatku od transferu, możesz zostać zapytany o podatek VAT. Rumunia opodatkowuje dochody z działalności gospodarczej według stawki 16%, a podatek dochodowy od osób fizycznych według stawki 3%. Jednakże niektóre rodzaje przedsiębiorstw są zwolnione z podatku, jeśli wartość ich aktywów jest niższa niż 91 000 EUR, co określa się mianem “kwoty niepodlegającej opodatkowaniu”. W innych przypadkach cena transferu może przekroczyć 91 000 EUR, a Ty zostaniesz poproszony o zapłacenie różnicy między tą kwotą a kwotą niepodlegającą opodatkowaniu.

Składki na ubezpieczenie społeczne

Jeśli mieszkasz w Rumunii, możesz chcieć wiedzieć, ile wyniosą składki na ubezpieczenie społeczne. W Rumunii płaca minimalna wynosi 1 900 lei, a maksymalna 8 000 lei. Wysokość tych składek zależy od rodzaju zatrudnienia i dochodów pracodawcy. Składki na ubezpieczenie społeczne dla osób, które pracują w bardzo ciężkich warunkach, wynoszą 4% płacy brutto, natomiast pozostała część jest wolna od podatku.

Zagraniczni pracownicy pracujący w Rumunii muszą płacić podatek od wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne. Nierezydenci muszą również płacić podatek od całości swoich dochodów, jeśli są rezydentami podatkowymi kraju. Pracodawcy mają również obowiązek obliczania składek na ubezpieczenie społeczne w Rumunii dla swoich pracowników. Pracownicy nierezydenci mogą jednak zdecydować się na przejęcie tego obowiązku we własnym zakresie. W takim przypadku to oni są odpowiedzialni za obliczenie i zgłoszenie całkowitego dochodu.

Przejdź do:   Ile wynosi podatek dochodowy we Włoszech?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *