Jaki panuje ustrój polityczny w Polsce

Jaki panuje ustrój polityczny w Polsce

Jaka jest struktura polityczna Polski? Rzeczpospolita Polska jest republiką federacyjną położoną w Europie Środkowej. Składa się z 16 prowincji administracyjnych (zwanych województwami) o powierzchni 312 696 km2. Jest piątym pod względem liczby ludności państwem członkowskim Unii Europejskiej. Podzielone jest na trzy szczeble władzy: federalny, regionalny i lokalny. Każdy szczebel władzy jest odpowiedzialny za różne działania i ma prawo do tworzenia nowych ustaw.

Polski system partyjny jest scentralizowany, a władzę wykonawczą sprawują prezydent i premier. W Polsce istnieje wiele szczebli władzy, a na czele rządu stoi prezydent. Sejm, czyli parlament, jest izbą niższą i wybiera prezydenta. Prezydent jest najwyższym dowódcą sił zbrojnych i ma prawo zawetować ustawy uchwalone przez parlament. Aby weto weszło w życie, musi zostać zatwierdzone większością trzech piątych głosów ustawodawców. Wybory prezydenckie odbywają się co pięć lat, a zwycięzcę wyłania się na podstawie liczby otrzymanych głosów. Dwaj najlepsi kandydaci mogą wziąć udział w drugiej turze wyborów. Władza sądownicza odgrywa mniejszą rolę w polityce i ogranicza się do rozpatrywania ustaw naruszających wolności gwarantowane przez konstytucję.

Prezydent mianuje premiera i gabinet, ale nie ma prawa odwoływać rządu. Władza ustawodawcza składa się z dwóch izb: Senatu i Sejmu. Senat ma prawo zmieniać lub odrzucać ustawy sejmowe i akty normatywne. Sejm może uchylić decyzję Senatu. Prezydent mianuje członków Trybunału Konstytucyjnego, Komisji Praw Obywatelskich oraz Najwyższej Izby Kontroli, czyli państwowej komisji rewizyjnej. Prezydent powołuje także prezesa Banku Polskiego.

W 1997 r. Konstytucja RP ustanowiła system parlamentarny. Prezydent jest głową państwa i premierem. Obaj przywódcy są wybierani na czteroletnią kadencję. Prezydent jest bezpośrednio odpowiedzialny przed parlamentem, który powołuje premiera i Sejm. Mimo podziału władzy Sejm ma prawo rozwiązywania parlamentu i wetowania ustaw. Wybory prezydenckie odbywają się co pięć lat, a zwycięski kandydat musi otrzymać co najmniej 51% głosów, aby zostać prezydentem.

Przejdź do:   Jaki panuje ustrój polityczny w Danii

W Polsce istnieje dwuizbowy parlament – Senat i Sejm, które są dwiema izbami rządu. Obydwie izby są wybierane przez prezydenta i naród. Prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję. Senat jest wyższą izbą zgromadzenia ustawodawczego. Mieści się w nim siedziba Sądu Najwyższego. Jest to najwyższy sąd w państwie. Prezydent i premier są odpowiedzialni przed Senatem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *